THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021-22
 B.A HONOURS SANSKRIT ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP21004092 SHLPI RAVA ST N 91 359 90.17
2 2 TP21003004 SANJUKTA PAHAN ST N 81 320 80.33
3 3 TP21002582 TANUSHA RAVA ST N 81 308 78.33
4 4 TP21003436 NANDITA CHAMPRAMARY ST N 82 293 76.17
5 5 TP21001135 MALINA MURMU ST N 61 240 60.33