THAKUR PANCHANAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2021-22
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 TP21004092 SHLPI RAVA ST N 87 355 88.17
2 2 TP21002582 TANUSHA RAVA ST N 80 308 78.00
3 3 TP21003004 SANJUKTA PAHAN ST N 67 309 73.83
4 4 TP21003113 TRIPTI BASUMATA ST N 73 292 73.00
5 5 TP21001553 NEHA KARJEE ST N 68 288 70.67
6 6 TP21003436 NANDITA CHAMPRAMARY ST N 63 290 69.33
7 7 TP21002057 prakriti koch ST N 57 263 62.83
8 8 TP21001135 MALINA MURMU ST N 57 236 58.33
9 9 TP21003206 AMBIKA CHAMPRAMARY ST N 56 235 57.83
10 10 TP21003784 Sristhi iswarary ST N 57 216 55.00